માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી

૪૩ હજાર શિક્ષકોની ભરતી માટેમેરિટ તૈયાર કરવા કવાયતતાજેતરમાં રાજ્યભરમાંઉચ્ચત ­ર માધ્યમિક શિક્ષકો માટે ૧૮ ડિસેમ્બરના રોજ યોજાયેલી ટીચર્સ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ (ટાટ) નું પરિણામ બોર્ડ દ્વારા ૪૮.૬૮ ટકા પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતં. જે પરીક્ષામાં ૪૩ , ૮૭૬ ઉમેદવારો કવોલિફાય થયા હતા.જે સંલગ્ન આ તમામ ઉમેદવારોના મેરિટ બનાવવાનીકામગીરી ­ ­ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જેના આધારે ટૂંક સમયમાં શાળામાં શિક્ષકો તરીકેની ભરતી પ્રક્રિયા હાથધરાશે.*. ટાટના૭૦ ટકા અને શૈક્ષણિક લાયકાતના ૩૦ ટકા ગુણ મુજબ મેરિટ તૈયાર કરાશેરાજ્યમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી માટેની મેરિટની બનાવવાની કામગીરી સ્કૂલ કમિશનર કચેરી દ્વારા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જે સંલગ્ન ટાટના ૭૦ ટકા ગુણ અને શૈક્ષણિક લાયકાતના ૩૦ ટકા ગુણ મુજબ મેરિટ યાદી બનાવવામાં આવશે. જેમુજબ સ્કૂલ કમિશનર કચેરીએ કમિટી બનાવી મેરિટની સ્ક્રુટી શરૂ કરી છે. જો
કે મેરિટ જાહેર મુજબ રાજ્યભરની શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના રહેશે.જેમાંઉમેદવારે જિલ્લાની પસંદગી કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ દરેક જિલ્લાઓમાં કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવશે. ઉમેદવારના મેરિટ પ્રમાણે જેતે શાળાની પસંદગી આપવામાં આવશે.
આ અંગે સ્કૂલ કમિશરના સત્તાધીશોએજણાવ્યું હતું કે ‘ શાળામાં શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયામાં પારદર્શક રીતે કરાશે અને કોઇ આક્ષેપો થશે નહીં. તાજેતરમાં આચાર્યોની ભરતીમાં અમે એક સોફ્ટરવેર તૈયાર કર્યું હતું જેમાં ઉમેદવારનો મેરિટ સહિત કંઇ શાળામાં નિમણુક કરાઇ સહિતની તમામવિગતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
તો શાળાની માન્યતા રદ કરીદેવાશે
રાજ્ય સરકારે ધો. ૮ને માધ્યમિકમાંથી પ્રાથમિકમાં કરવાના નિર્ણયથી ઘણાય શિક્ષકોફાજલથયા હતા. આ ફાજલ શિક્ષકોને સમાવવા જેતેડીઇઓ કચેરીએ આદેશ કરી દીધો હોવા છતાં શાળાના સંચાલકો તેમની મનમાનીકરી હાજર કરતાહતા. જો ટાટમાં પણ શિક્ષકોને મેરિટ પ્રમાણે જેતે શાળાઓ શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આનાકાની કરશે તો તેમની માન્યતા રદ કરી દેવાની કાર્યવાહી કરાશે.
આ અંગે સ્કૂલ કમિશરના સત્તાધીશોએજણાવ્યું હતું કે ‘ શાળામાં શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયામાં પારદર્શક રીતે કરાશે અને કોઇ આક્ષેપો થશે નહીં. તાજેતરમાં આચાર્યોની ભરતીમાં અમે એક સોફ્ટરવેર તૈયાર કર્યું હતું જેમાં ઉમેદવારનો મેરિટ સહિત કંઇ શાળામાં નિમણુક કરાઇ સહિતની તમામવિગતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
-.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s