મોબાઈલ માં ગુજરાતી જોવા માટે

મોબાઈલ માં ગુજરાતી જોવા માટે નીચેના 3 સ્ટેપ અનુસરો 

Step 1)  મોબાઈલ માં ઓપેરા મીની (opera mini) ડાઉનલોડ કરો 
      Step 2) address બાર માં about:config ટાઈપ કરો 
 

  Step 3) સહુથી નીચે use bitmap……. માં no હશે ત્યાં yes કરી save કરો  opera mini ને બંદ કરી ફરીથી ચાલુ કરો હવે તમે ગુજરતી જોઈ સક્સો .

——————————————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s