તમે ઉબન્ટુમા કામ કરવા માગો છો પણ એમ.એસ.ોફિસના મેનુ સમજવામા મુશ્કેલી પડે છે તો આ પ્રશ્નનો ઉકેલ હાજર છે.મેનુ અને તેના ઉપયોગની સમજ સરળ શબ્દોમા