મારા ગુરુ-ડો.ગોસાઇ સાહેબ,કે જેમણે મને હમેશા પ્રેરણા આપી