તમે ઉબન્ટુમા કામ કરવા માગો છો પણ એમ.એસ.ોફિસના મેનુ સમજવામા મુશ્કેલી પડે છે તો આ પ્રશ્નનો ઉકેલ હાજર છે.મેનુ અને તેના ઉપયોગની સમજ સરળ શબ્દોમા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s